Контакт-центр (0432) 509-104
 
Контакт-центр (0432) 509-104

Збори акціонерів

12.02.2019 / 14:01

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ВІННИЦЯГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 21012, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, пров. Костя Широцького, буд. 24, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 19 березня 2019 року о 08.30 годині за адресою: м. Вінниця, пров. Костя Широцького, буд. 24, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 08.00 год. , закінчення реєстрації - о 08.20 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 13 березня 2019 р.

 

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

-     Редько Наталія Петрівна - Голова Лічильної комісії;

-     Коміссарова Лідія Онуфріївна - член Лічильної комісії;

-     Прилуцький Юрій Валерійович - член Лічильної комісії.

2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на  Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів  Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

9. Про зміну типу та найменування Товариства.

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ВІННИЦЯГАЗ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВІННИЦЯГАЗ", скорочене найменування ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" на АТ "ВІННИЦЯГАЗ".

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки  (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною  найменування Товариства.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства  в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства  підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені  цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення  цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається  з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою)  Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати  від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 824 700 000,00 грн. (вісімсот двадцять чотири мільйони сімсот тисяч гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 133 900 000,00 грн. (один мільярд сто тридцять три мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 824 900 000,00 грн. (один мільярд вісімсот двадцять чотири мільйони дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 87 300 000,00 грн. (вісімдесят сім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

З метою надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на транспортування природного газу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРТРАНСГАЗ" (ідентифікаційний код 30019801) граничною сукупною вартістю 1 133 900 000,00 грн. (один мільярд сто тридцять три мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення  цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

20. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

2. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, що діяло на момент прийняття цього рішення.

 

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  https://vn.104.ua/ .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, в порядку передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства та з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» у приміщенні Товариства за адресою: м. Вінниця, пров. Костя Широцького, буд. 24  (відділ ВЕП, кім.33), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства. Контактна особа – Редько Н.П., фахівець з корпоративних відносин,  Довідки за телефоном (432)  68-81-82.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 200 186 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 5 097 131 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2017 – 2018 рр. (тис. грн).

 

Найменування показника

період

2018р.*

2017р.

Усього активів

1 705 362

2 444 973

Основні засоби (за залишковою вартістю)

693 133

672 894

Запаси

14 668

1 832

Сумарна дебіторська заборгованість

898 564

1 682 598

Гроші та їх еквіваленти

16 224

22 397

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 468 654

- 194 611

Власний капітал

101 207

178 948

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2 600

2 600

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

146 649

60 922

Поточні зобов’язання і забезпечення

1 659 920

2 205 103

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 271 234

- 164 766

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 200 186

5 200 186

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-   52, 16

-  31,68

* Попередні дані.   Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде надана на Загальних зборах Товариства.

Джерело: