Контакт-центр (0432) 509-104
 
Контакт-центр (0432) 509-104

Актуальная информация

19.03.2019 / 16:45

Сообщение о возникновении особой информации (информации об ипотечных ценных бумагах, сертификаты фонда операций с недвижимостью) эмитента

Сведения об изменениях к уставу, связанных с изменением прав акционеров

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Вінницягаз"
  2. Код за ЄДРПОУ: 03338649
  3. Місцезнаходження: 21012 м.Вінниця, пров. Костя Широцького, 24
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0432-278092, 0432-688282
  5. Електронна поштова адреса: office@vngas.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://vn.104.ua/ua/
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів

 

ІІ. Текст Повідомлення

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницягаз" вiд  19.03.2019 р.(протокол №1) внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства,  пов'язані зі зміною прав акціонерів , власників простих іменних акцій  Товариства, а саме:

5.1.4.Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. У разі відчуження акцій акціонером Товариства у інших акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій у такого акціонера.

6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. У разі відчуження акцій акціонером Товариства у інших акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій у такого акціонера.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова правління Кривак О.А.

19.03.2019

Источник: